Bulgarian numbers


English

Bulgarian

zero

нула

one

едно

two

две

three

три

four

четири

five

пет

six

шест

seven

седем

eight

осем

nine

девет

ten

десет

eleven

единадесет

twelve

дванадесет

thirteen

тринайсет

fourteen

четиринадесет

fifteen

петнадесет

sixteen

шестнадесет

seventeen

седемнадесет

eighteen

осемнадесет

nineteen

деветнайсет

twenty

двадесет

twenty-one

двадесет и едно

twenty-two

двадесет и две

twenty-three

двадесет и три

twenty-four

двадесет и четири

twenty-five

двадесет и пет

thirty

тридесет

thirty-one

тридесет и едно

forty

четиридесет

fifty

петдесет


sixty

шестдесет

seventy

седемдесет

eighty

осемдесет

ninety

деветдесет

hundred

сто

One hundred and ten

Сто и десет

one hundred twenty

сто и двадесет

one hundred thirty

сто и тридесет

one hundred forty

сто и четиридесет

one hundred fifty

сто и петдесет

one hundred sixty

сто и шестдесет

one hundred seventy

сто и седемдесет

one hundred eighty

сто осемдесет

one hundred ninety

сто и деветдесет

two hundred

двеста

three hundred

триста

four hundred

четиристотин

five hundred

петстотин

six hundred

шестстотин

seven hundred

седемстотин

eight hundred

осемстотин

nine hundred

деветстотин


thousand

хиляда

one thousand one hundred

хиляда и сто

one thousand two hundred

хиляда и двеста

one thousand three hundred

хиляда и триста

one thousand four hundred

хиляда и четиристотин

one thousand five hundred

хиляда и петстотин

one thousand six hundred

хиляда и шестстотин

one thousand seven hundred

хиляда седемстотин

one thousand eight hundred

хиляда и осемстотин

one thousand nine hundred

хиляда и деветстотин

two thousand

две хиляди

three thousand

три хиляди

four thousand

четири хиляди

five thousand

пет хиляди

six thousand

шест хиляди

seven thousand

седем хиляди

eight thousand

осем хиляди

nine thousand

деветхиляди

ten thousand

десет хиляди

one hundred thousand

сто хиляди

million

милион

billion

милиард